Voorwaarden:

 

Artikel 1: Algemeen

 

1.     Voetpunt Zuiderpark is ingeschreven bij de kamer van koophandel in Eindhoven onder nummer 08168865 en is als lid aangesloten bij de branchevereniging ProVoet.

 

2.     Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Voetpunt Zuiderpark en een cliënt waarop Voetpunt Zuiderpark deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Inspanning pedicure praktijk

 

1.     De behandelaar zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.

 

2.     De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de behandelaar worden verteld.

 

3.     Voetpunt Zuiderpark is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verstrekte informatie verkregen via de cliënt onjuist en/of onvolledig is.

 

Artikel 3: Afspraken

 

1.     De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorgaande aan de afspraak aan Voetpunt Zuiderpark melden.

 

2.     Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, word de gehele behandeling in rekening gebracht.

 

3.     Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

4.     Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt mag de pedicure de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

5.     Voetpunt Zuiderpark moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

6.     Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

7.     Voor de veiligheid van de client is het niet toegestaan kinderen onder de 6 jaar mee te brengen naar de afspraak.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens en privacy

 

1.     De cliënt voorziet de behandelaar bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 

2.     De behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 

3.     De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 

4.     De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de behandelaar verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5: Betaling

 

1.     Voetpunt Zuiderpark vermeld prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk

 

2.     De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

 

3.     De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling te voldoen via pin of contant, tevens heeft de cliënt de mogelijkheid de betaling te voldoen via de bank, binnen 14 dagen na factuurdatum op het door de behandelaar aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de praktijk zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Voetpunt Zuiderpark verschuldigd.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

1.     Voetpunt Zuiderpark is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

 

2.     Voetpunt Zuiderpark is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het gezondheidscentrum.

 

Artikel 7: Klachten

 

1.     Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking gemeld te worden aan de eigenaar van Voetpunt Zuiderpark.

 

2.     Voetpunt Zuiderpark moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

 

3.     Indien de klacht over de behandeling gegrond is zal Voetpunt Zuiderpark de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.

 

4.     Indien een klacht over de producten gegrond is zal de pedicure het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijke vergoeden. Zie artikel 8.

 

Artikel 8: Garantie

 

1.     Voetpunt Zuiderpark geeft de cliënt één week garantie op de behandeling en producten.

 

2.     Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

 

3.     De cliënt op de hoogte is gebracht door de behandelaar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

 

4.     De cliënt andere producten dan door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt.

 

5.     De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

 

6.     De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 

7.     De cliënt de producten niet volgens het advies van de behandelaar heeft gebruikt.

 

Artikel 9: Beschadiging en diefstal

 

1.     Voetpunt Zuiderpark heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 

2.     Voetpunt Zuiderpark meld diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

 

1.     De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 

2.     Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de behandelaar het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

3.     Voetpunt Zuiderpark werkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van (medisch) pedicure.

 

Artikel 11: Recht

 

1.     De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Voetpunt Zuiderpark en zijn ook in de praktijk beschikbaar.

 

2.     Op elke overeenkomst tussen Voetpunt Zuiderpark en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

3.     Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden.